ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง

Relationship between Perceived Organizational Justice, Psychological Empowerment, and Organizational Citizenship Behavior of Government Official in the Government Agency

เกษราภรณ์ กุณรักษ์
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพทินนา สมุทรานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ketsaraporn Kunnarak
Master’s degree student of Industrial and organizational psychology major field, Department of psychology, Faculty of social sciences, Kasatsart unversity
Assistant Professor Thipthinna  Smuthranond (Ph.D.)
Thesis advisor of Industrial and organizational psychology major field, Department of psychology, Faculty of social sciences, Kasetsart university


บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยากับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ประชากร คือ ข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งและปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวน 796 คน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Krejcie and Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 260 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน จากนั้น ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ แบบวัดการมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา และแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้ง 3 ฉบับ คือ .967, .935 และ .936 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านปฏิสัมพันธ์ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้านสมรรถนะ และด้านผลกระทบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 19.60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          คำสำคัญ : การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ, การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ


Abstract

           This research had objectives to study the relationship between perceived organizational justice, psychological empowerment and organizational citizenship behavior and the influence of the perceived organizational justice and psychological empowerment on organizational citizenship behavior of government official in the government agency. Populations were 796 government officials in the government agency and work in the center. Regarding a calculation of sample size by Krejcie and Morgan's table. The appropriate sample size stands at 260. Sampling was proportional stratified random sampling, then used simple random sampling method. Data were collected using perceived organizational justice questionnaires, psychological empowerment questionnaires and organizational citizenship behavior questionnaires. Validity, item discrimination power and reliability were tested on each measures. The reliability of questionnaires were .967, .935 and .936 respectively. The statistics used were percentage, average, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. Results indicated that the overall and each dimension of perceived organizational justice were positively related to organizational citizenship behavior with statistical significance. Moreover, overall and each dimension of psychological empowerment were positively related to organizational citizenship behavior with statistical significance and perceived organizational justice for interaction dimension, psychological empowerment for competency and impact had to influence with organizational citizenship behavior which could predict organizational citizenship behavior together with the result of 19.6 percent with statistical significance.

          Keywords: perceived organizational justice, psychological empowerment, organizational citizenship behavior