วารสาร HRintelligence ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
  คอลัมน์

HR Tips : มุมมองของการวิเคราะห์ระบบการเลื่อนตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร

 

  บทความวิจัย

เจนเนอเรชั่นวายในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลกับความสอดคล้องค่านิยมการทำงานระหว่างบุคคลกับองค์กรต่อการคงอยู่กับองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ การมอบอำนาจในงานเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
เกษราภรณ์ กุณรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผ่านตัวแปรสื่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยมีความต้องการส่วนบุคคลเป็นตัวแปรกำกับ
หทัยทิพย์ อภิวงค์งาม, อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม

ถอดบทเรียนการนำเอาวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้เพื่อการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการบริหารแบบลีน : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ดร.จตุรงค์ นาภาธร