ภาวะผู้นำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความยึดมั่นผูกพันของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Authentic Leadership, Workplace Spirituality, Perceived Organizational Support and Police Inspector Engagement in a Police Bureau in The Royal Thai Police

กันต์กวี อดุลยาศักดิ์
นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kankawee Adulyasak
Graduate Student, Master of Science Degree in Industrial and Organizational Psychology, Kasetsart University

Associate Professor Rattigorn Chongvisal (Ph.D.)
Faculty of Social Sciences, Kasetsart Universityบทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน และ 3) อิทธิพลของภาวะผู้นำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่มีต่อ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 207 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับของภาวะผู้นำที่แท้จริงและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนระดับจิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 2) ภาวะผู้นำ ที่แท้จริง และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ภาวะผู้นำที่แท้จริงและจิตวิญญาณ ในสถานที่ทำงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 15.1

          คำสำคัญ : ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน, ภาวะผู้นำที่แท้จริง, จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน, การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ


Abstract

           The objectives of this research were to study 1) the level of authentic leadership, workplace spirituality, perceived organizational support and employee engagement, 2) the relationship between authentic leadership, workplace spirituality, perceived organizational support and employee engagement and 3) to study influence of authentic leadership, workplace spirituality, perceived organizational support on employee engagement. The samples of this research had been taken from 207 police inspectors in a police bureau in The Royal Thai Police. The data was collected through questionnaires. The results showed that 1) The level of authentic leadership and employee engagement were rather high. The level of workplace spirituality and perceived organizational support were medium. 2) Authentic leadership and workplace spirituality had positive relationship with employee engagement at .01 level of significance. Perceived organizational support had positive relationship with employee engagement at .05 level of significance. 3) Authentic leadership and workplace spirituality could predict 15.1% of employee engagement at .001 level of significant.

          Keywords: employee engagement, authentic leadership, workplace spirituality, perceived organizational support

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      kankawee_a@hotmail.com