วารสาร HRintelligence ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

 

  บทความวิจัย

ภาวะผู้นำที่แท้จริง จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความยึดมั่นผูกพันของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการแห่งหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กันต์กวี อดุลยาศักดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล

กระบวนการสะสมทุนเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น
ภคนันท์ อังกาบ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ระดับความตั้งใจลาออกของกลุ่มกำลังคนคุณภาพในระบบราชการไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์, รัตน์ติญา อยู่เย็น

  บทความวิชาการ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์การ
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล, ชัชพล กุลโพธิสุวรรณ, วิบูลย์ พุทธวงศ์, ณพณัฐ กีฬาแปง, พิราวรรณ์ สำเภาลอย และ พิชชาพร สุมนะ