วารสาร HRintelligence ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

 

  บทความวิจัย

ผลกระทบต่อผู้หญิงที่มีบุตรเมื่อปรับวิถีการทำงาน
กัญญาพัชร สุทธิเกษม, รีนา ต๊ะดี

อิทธิพลกำกับของการรับรู้ความสามารถของตนด้านการฝึกอบรม และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการถ่ายโอนการฝึกอบรม
จันทร์แรม ชัยลัง, ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของนักบินพาณิชย์ กรณีศึกษาบริษัทสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
ณรินณ์ทิพ วงษ์ลุนบุตรดา, เศรษฐศักดิ์ ขวัญเพชร, พิไลวรรณ พูลสวัสดิ์

การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบให้พลัง พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในที่ทำงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจ และบรรทัดฐานองค์การที่สนับสนุนนวัตกรรมในองค์การไทย
ธนิศรา คงกระพันธ์, ดร. เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน ตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดชลบุรี
อุราวรรณ พิมพ์ประจบ, ปนิธดา ลิ้มเรืองรอง, ภูษณิศา นิลรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์