การสำรวจการวางแผนชีวิตหลังเรียนจบการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Life Planning Survey After Graduation Under the Circumstances of the Coronavirus (Covid-19) of Senior Year Students Thammasat University, Rangsit Campus

เรวดี เกิดมงคล , กนกพร โพธิ์พล , กานต์พิชชา อินทร์อรัญ , นันทิดา ไชยพงษ์ , ปิยะณัฐ ไตยวงค์ย้อย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Rewadee Kerdmongkol , Kanokporn Popon , Kanpichcha Inarun , Nuntida chaipong , Piyanat Traiwongyoi
Faculty Sociology and Anthropology Thammasat Universityบทคัดย่อ
          รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนชีวิตหลังจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนชีวิตหลังเรียนจบการศึกษาชั้นปีสุดท้ายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การสำรวจนี้ใช้วิธีการวิจัย Online survey เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 152 คน ผลการสำรวจ พบว่า หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัดสินใจที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานเป็นจำนวนมากที่สุด จำนวนรองลงมาคือการวางแผนศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต ซึ่งต้องการศึกษาในต่างประเทศมากที่สุด การศึกษาภาษาต่างประเทศ และท่องเที่ยว ตามลำดับ สรุปได้ว่า ปัจจัยทางเพศ มีผลต่อการบวชและการตัดสินใจอยู่บ้าน อาชีพของบิดามารดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับการวางแผนท่องเที่ยวหลังจบการศึกษา ส่วนปัจจัยการตระหนักรู้ตนเองภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 พบว่าบุคคลที่มีระดับการตระหนักรู้ในตนเองระดับมาก มีการวางแผนหลังจบการศึกษาอย่างชัดเจน รวมถึงการตระหนักตนเองในด้านปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสภาวะแวดล้อมในสังคมที่มีคะแนนการตระหนักรู้ระดับมากที่สุด เพราะในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ร่วมทั้งความเชื่อมั่นของรัฐบาลนั้นมีผลต่อการตัดสินใจที่การวางแผนชีวิตหลังจบการศึกษา
          ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ผู้วิจัยเสนอว่าให้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อค้นพบและเหตุผลในเชิงลึกร่วมด้วย เพื่อหาข้อค้นพบและเหตุผลในเชิงลึกมากขึ้น 2) มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการตระหนักต่อการวางแผนชีวิตหลังจบการศึกษามากขึ้น เพื่อสามารถแก้ไขนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป

          คำสำคัญ : การวางแผนชีวิต, นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โควิด 19


Abstract

           The survey reports aimed at to explore the Undergraduate life planning survey of final year students and analyzed data to find factors that involved life planning of student under the circumstances Covid-19 2020 and personal data within the group of 152 undergraduate final year student by using online survey method and analyzed with Statistical Package for the Social Science (SPSS)
           The research findings are as follows : After the graduate, the future final year Thammasat University students plan to enter the system to work as many as possible. The second is more interested in planning a degree abroad, Foreign language education And travel accordingly. In conclusion, Factors from general that had an effect on life planning, ordination, and home decision making. The occupation of the parents who operated their own business was related to the post-graduation travel planning. As for the self-awareness factor under the COVID-19 situation, It was found that people with a high level of self-awareness are clearly planned after graduation. Including self-awareness of environmental factors Especially the social environment with the highest level of awareness score. And found that the current situation of COVID-19 is uncertain. Together with the government's confidence it influences the decisions you make to plan your life after you graduate.
           Suggestions from this research are : 1) In a research article, the authors of the proposal that qualitative research could be presented together to find more in-depth findings and reasons. 2) Universities or related departments should promote greater awareness of post-graduate life planning. In order to be able to revise and policy to assist students in the future.

          Keywords: Life planning, Senior year students, Thammasart University, Covid-19

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      ravadee-10@hotmail.com