ทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร
และความพึงพอใจในอาชีพที่ส่งผลต่อความผาสุก
ของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย

ณรินณ์ทิพ วงษ์ลุนบุตรดา
ณัฏฐ์นรี สุริยสิทธิ์

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ : 20 เมษายน 2566
วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ : 19 มิถุนายน 2566
วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ : 22 มิถุนายน 2566

บทคัดย่อ
          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ ทุนทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อความพอใจในอาชีพของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ที่ส่งผลต่อความพอใจในอาชีพของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความพอใจในอาชีพ ที่ส่งผลต่อความผาสุกของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่ทำงานในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 5 สายการบิน จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุนทางจิตวิทยา ส่งผลต่อความพอใจในอาชีพของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ส่งผลต่อความพอใจในอาชีพ ของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความพอใจในอาชีพ ส่งผลต่อความผาสุกของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          คำสำคัญ : ต้นทุนทางจิตวิทยา, การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร, ความพอใจในอาชีพ, ความผาสุก

Psychological capital, perceived organization support
and career satisfaction affecting well-being
of low-cost airline employees in Thailand

Narinthip Vongloonbuootda
Natnaree Suriyasit

International Aviation College, Nakhonphanom University

Received : April 20, 2023
Revised : June 19, 2023
Accepted : June 22, 2023

Abstract

           The objectives of the research were as follows: 1) to analyze the effect between psychological capital and career satisfaction of low-cost airline employees in Thailand, 2) to analyze the effect between perceived organization support and career satisfaction of low-cost airline employees in Thailand, and 3) to analyze the effect between career satisfaction and well-being of low-cost airline employees in Thailand. The samples were 400 employees working in 5 low-cost airlines in Thailand and questionnaires were the research instrument and use a convenience sampling. SPSS for window was used to analyze the data. Simple linear regression analysis was used statistic.

          The finding revealed that were: 1) the psychological capital affect career satisfaction of low-cost airline employees in Thailand as a whole significant at the 0.05 level. 2) the perceived organization support affect career satisfaction of low-cost airline employees in Thailand as a whole significant at the 0.05 level. 3) the career satisfaction affect well-being of low-cost airline employees in Thailand as a whole significant at the 0.05 level.

          Keywords: Psychological capital, Perceived organization support, Career satisfaction, Employee well-being