วารสาร HRintelligence ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

 

  บทความวิจัย

วิถีชีวิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลังการถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด - 19
วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล

ทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร และความพึงพอใจในอาชีพที่ส่งผลต่อความผาสุกของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
ณรินณ์ทิพ วงษ์ลุนบุตรดา

  บทความวิชาการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์

ค่าจ้างเพื่อดำรงชีวิตในมุมมองทางประวัติศาสตร์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ : ข้อแนะนำเกี่ยวกับการประมาณค่าจ้างเพื่อดำรงชีวิตของประเทศไทย
ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์