การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์
นักวิชาการชำนาญการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ได้รับต้นฉบับบทความ : 26 กันยายน 2565
วันที่แก้ไขปรับปรุงบทความ : 1 พฤษภาคม 2566
วันที่ตอบรับตีพิมพ์บทความ : 13 มิถุนายน 2566

บทคัดย่อ
          ปัจจุบันระบบสารสนเทศเป็นระบบที่มีความสำคัญและนิยมใช้เพื่อการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการสนับสนุนการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบการศึกษาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการบริหารข้อมูลข้อเท็จจริงตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง โดยการประยุกต์กระบวนคิดเชิงออกแบบ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 33 คน ประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ

          ผลการศึกษาการพัฒนาระบบสารสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย 1) การทำความเข้าใจปัญหา 2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา 3) การระดมความคิด 4) การสร้างต้นแบบ 5) การลงมือและการทดสอบ และผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean ± SD: 4.44 ± 0.39) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ความง่ายต่อการใช้งาน (4.48 ± 0.44) ความตรงตามความต้องการ (4.47 ± 0.42) ประสิทธิภาพ (4.47 ± 0.42) และความสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (4.41 ± 0.38) และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (4.37 ± 0.44) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวฯ ควรประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และควรปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกำหนดเป็นแนวทางเชิงนโยบาย ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ต่อไป

          คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ, การบริหารข้อมูลตามข้อเท็จจริง, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Development of Information Technological
System to Support Data Management by Fact
Through the Design Thinking

Kachonsak Phetcharat
Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University

Received : September 26, 2022
Revised : May 1, 2023
Accepted : June 13, 2023

Abstract

           Nowadays, Information technology system is an important and used for management in public and private sectors through management by fact with design thinking. This study aimed to develop a technological information system to support data management by fact through design thinking in the Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University, Phatthalung Campus. By applying the design thinking process, informants include stakeholders. Including executives 33 lecturers, and supporting staff evaluated the development of information systems with a satisfaction questionnaire.

          The study results of the development of information systems to support data management with facts according to the design thinking process. It comprises Empathy, Define, Ideate, Prototype, and Execute and Test. The satisfaction of using the data from information technology showed that the overall satisfaction was rated at a high level (Mean ± SD: 4.44 ± 0.39). Consider each component of satisfaction showed that all elements of satisfaction were rated at a high level. The highest score of the aspects of satisfaction was as follows; usability (4.48 ± 0.44), function requirement (4.47 ± 0.42), performance (4.47 ± 0.42), function (4.41 ± 0.38) and security (4.37 ± 0.44), respectively. The results suggested that the effectiveness of data security should be improved and established guideline policy. In addition, knowledge sharing related to the uses of information technology for data management should be performed.

          Keywords: Information technological systems, Management by fact, Design thinking

-----------------------------------------

Corresponding Author E-mail :      kachonsak@tsu.ac.th