วารสาร HRintelligence ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2550
  ผลงานวิจัย

การศีกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ: กรณีศึกษาเฉพาะองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย
Factors Affecting the Increase of Communication Efficiency in Business Organizations: A Case Study of Member of The Thai Chamber of Commerce

ทองทิพภา วิริยะพันธุ์

ความรู้และการใช้สิทธิประโยชน์ (สิทธิ) จากการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กรณีศึกษาลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสมุทรสาคร
Knowledge and Use Of Employee Benefits (Right) in the Social Security Act 1990 in Case Study of Workers in Small and Middle Industry in Samut Sakorn Province

อรวรรณ อรุณวิภาส, สุเทพ บุญซ้อน, สุรางค์ เมรานนท์

การประมวลองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
สมบุญ ยมนา

The ICT manpower of the public sector in facilitating Thailand towards a knowledge-based economy
Somchai Suksiriserekul