วารสาร HRintelligence ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2554
  ผลงานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ (EQ) และเชาวน์วิริยะ (AQ) ของบุคลากรในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ
Comparison Study of Emotional Quotient (EQ) and Adversity Quotient (AQ) between personnel in organizations Implementing Sufficiency Economy Philosophy and those Implementing Others

ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์, ทิพย์สุดา เมธีพลกุล, บุรชัย อัศวทวีบุญ

ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้ : ระยะที่ 2 – บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
Psychological Factors of Entrepreneurial Success in Tourism and Accommodations Small Business Entrepreneurs: Knowledge Phase 2 : Entrepreneurial Orientation, Human Capital and Success of Entrepreneurs

อุบลวรรณา ภวกานันท์

ผลกระทบของการควบคุมตนเองกับการกระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชายที่ถูกควบคุมตัวในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Effect of Self-Contral Theory on the Recidivism of Criminal Offences against Person among Male Juvenile Delinquents in the Bangkok Metropolitan Area

เสาวธาร โพธิ์กลัด

  บทความ

ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
Human Resource and Creativity Enhancement

เดชา เดชะวัฒนไพศาล