วารสาร HRintelligence ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

 

  บทความวิจัย

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต่อแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ
ณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
นัฐกมล บุญแก้ว

  บทความวิชาการ

การสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
ศาสตราจารย์ (พิศิษฐ์) ดร.จำเนียร จวงตระกูล, รองศาสตราจารย์รัญจวน ประวัติเมือง,
รองศาสตราจารย์ ดร. กล้าหาญ ณ น่าน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ,
พิบูลย์ ธาระพุทธิ, สุมณฑา ตันวงศ์วาล, ดร.สุเนตร มีนสุข, ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

เกินกว่า 80 ปีแล้วที่มีการใช้วงจรคุณภาพพีดีซีเอ ในระบบการผลิตสินค้าและการบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายประเทศของกลุ่มคนรุ่นใหม่ กรณีศึกษา กลุ่มเฟซบุ๊กโยกย้ายมาส่ายสะโพกโยกย้าย
นันทิดา ไชยพงค์ ศุภกร มาเม้า, กนกพร โพธิ์พล, กันต์ณัฏฐา กาญจนะ,
กานต์พิชชา อินทร์อรัฏญ, ณัฏฐา ปิยมาตย์, ธีรภัทร แก้วคนฑา, ภูษิต ภูมีคำ

พัฒนาการโครงสร้างการบริหารองค์กรตำรวจไทยในระหว่าง พ.ศ. 2535 – 2564
ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

ความท้าทายใหม่ของการจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐจากวิถีชีวิตใหม่สู่วิถีชีวิตถัดไปภายหลัง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สิทธิศักดิ์ ไชยสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี