วารสาร HRintelligence ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2552
  ผลงานวิจัย

การเปิดรับวัฒนธรรมข้ามชาติกับภาวะจริยธรรมของเยาวชนไทยในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
Cross-cultural Receiving of Thai Youth and Thai Youth Ethics States in Context of Borderless Communications

กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

การฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระทำผิด : การศึกษาในมุมมองการสื่อสารเชิงวัจนภาษา
Juvenile Delinquents Rehabilitation : the Study in Verbal Communication Perspective

ยุรนันท์ ตามกาล

การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย
A Salary and Welfare System Management to Develop a Public University towards an Autonomous University: Reflection from University Employees

สุมิตร สุวรรณ, วีรฉัตร สุปัญโญ, ทัศนีย์ จันติยะ, วรงค์ศรี แสงบรรจง, เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การในระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับทีมงาน ความผูกพันต่อองค์การในระดับองค์กร และคุณภาพการทำงานเป็นทีมของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
Relationship between Personal Commitment and Team Commitment, Organizational Commitment, and Teamwork Quality in the Automotive Industry in Thailand : Case Study of Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.

ทองทิพภา วิริยะพันธุ์