วารสาร HRintelligence ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2553
  ผลงานวิจัย

การเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีที่รับงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปทำที่บ้าน
Learning and Adaption for Developing Quality of Life of Women Labors Who Got Textile Products and Clothes for Work at Home

สมบุญ ยมนา

ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมการท่องเที่ยวธุรกิจที่พัก : ระยะที่ 1 : กลยุทธ์ในการดำเนินการ ภูมิความรู้ความชำนาญและประเภทของการบริหารกิจการ
Psycological Factors of Success of the independent hotel entrepreneurs : Phase 1 : strategic processes, human capital and administrative styles

อุบลวรรณา ภวกานันท์

ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Leadership, Organizational Culture, Workplace Spirituality and Organizational Engagement of Manager of Advanced Info Service Public Company Limited

ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช, รัตติกรณ์ จงวิศาล

  บทความ

Mass Customization : กระบวนทัศน์ใหม่ของการแข่งขัน
Mass Customization : the New Process of Competition

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา