วารสาร HRintelligence ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2555
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Human Resource in Asia : การขยายตัวของเศรษฐกิจกับการขยับตัวของชนชั้นกลางในอินเดีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

HR Tips : เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในงานด้วยภาษาและทักษะการสื่อสาร
กนกนาฏ สุทธิศิริ

  บทความวิจัย

การประมาณการมูลค่าการค้าบริการสุขภาพและบริการการศึกษาระหว่างประเทศของไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล

การสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวไทย
อาจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกจขนาดกลางและย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้ ระยะที่ 3 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินการ ภูมิความรู้ความชำนาญ บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการและแบบจำลองความสำเร็จในการประกอบการ
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

การพัฒนามนุษย์กับการจัดการเรียนรู้ทักษะภาษาที่มีประสิทธิภาพ
ดร.กันตวรรณ มีสมสาร และ ดร.นัชชา ภวสัจจานันท์

บทบาท ลักษณะ และความสามารถของเภสัชกร สำหรับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในร้านยาที่ได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ
เภสัชกร ดร.ศรัณย์ กอสนาน

การให้เหตุผลแบบอุปนัย : การเรียนรู้ ปัญหา และการแก้ไข
รองศาสตราจารย์สิริอร วิชชาวุธ

ทัศนะของเลขาธิการอาเซียนต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ