วารสาร HRintelligence ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : HR OUTLOOK 2014
อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

Human Resource in Asia : หนุ่มสาวในอาเซียน
ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

HR Tips : การบริหารเวลาในยุคการสื่อสารไร้ขีดจำกัด
กนกนาฏ สุทธศิริ

แนะนำหนังสือ: 100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทย
ชินกฤต คงเจริญพร

  บทความวิจัย

บ้าน วัด โรงเรียน กับการใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
ยุรนันท์ ตามกาล

ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดแคลนพนักงานคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมและระดับธุรกิจ
กุลยา วงษ์รักษา, สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดการย้ายถิ่นของแรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์ในประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

อิทธิพลของความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมในการตัดสินใจของนายจ้างต่อการกระทำผิดคำสั่งของลูกจ้างชาวต่างด้าวไร้ฝีมือ
ดร.พีรเศรษฐ์ ชมภูมิ่ง, มณีรัตน์ จิรวุฒิวงศ์ชัย และ สรัลรัตน์ ฉิมพาพลี

Public - Private Organisations and their Collaborative Partnerships : A Mixed Economy Perspective
Dr.Nutavoot Pongsiri