วารสาร HRintelligence ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2554
  ผลงานวิจัย

ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานชาวพม่าในเขตพื้นที่การทำประมง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Problems and Effect of Myanmar Labor in Fishing Area of Prachuap Khiri Khan Province

เสาวธาร โพธิ์กลัด

การคุ้มครองแรงงานไทยในไต้หวัน
A Study on Thai Labour Protection in Taiwan

ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์, วิภาดา สุวรรณประภา, สุชาดา สนามชวด

ภาวะผู้นำสตรียุคใหม่และยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรอัจฉริยะเพื่อธรรมาภิบาลแบบเครือข่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย
Modern Female Leadership and Intelligence Organization Management Strategy for Networking Good Governance for the Bank of Thailand

รุ่งทิวา จันทน์เกสร

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ จิตลักษณะ คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
Organizational Socialization, Psychological Characteristics, Quality of Work Life and Work Behaviors of Hotel Enployees in Bangkok

อัจนา เตมีย์

ความไว้วางใจในองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
Organizational Trust, Organization Citizenship Behavior and Job Performance of Professional Nurses at Nakhon Nayok Province’s Hospital

ชมนาด ฉางวัง, ทิพทินนา สมุทรานนท์

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Academic Leadership of the School Principals in North-Eastern Region

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ปรางทิพย์ เสยกระโทก

กลยุทธ์ Mass Customization ที่สัมพันธ์กับผลประกอบการองค์กร
Mass Customization Strategy and Corporate Performance

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา