วารสาร HRintelligence ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : Human Vision : 2013 and Beyond
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร

Human Resource in Asia : World Skills เชื่อมโยงความรู้และทักษะ แสดงศักยภาพเยาวชนไทย
นคร ศิลปอาชา

HR Tips : เคล็ดลับในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เคล็ดลับง่ายๆ ตามหลักพุทธวิถีที่มีพลวัตรสูง
ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

  บทความวิจัย

การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพต่อต้านสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2555
พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร และ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

การรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการตีตราทางสังคมของเด็กและเยาวชนกระทำผิดหลังจากได้รับการปลดปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ยุรนันท์ ตามกาล

สมรรถนะความคล่องตัวขององค์การธุรกิจเอกชนกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

HR 3.0 กับแรงงานยุคดิจิตอล
รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำรงกูล

อนาคตงานทรัพยากรบุคคลกับการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ
ทายาท ศรีปลั่ง

มิติอาหารกำหนดคุณภาพคน (สิ่งท้าทาย HR)
สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์