วารสาร HR Intelligenceวารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้ผู้สนใจทั้งผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและภาคส่วนต่างๆ ได้เผยแพร่ความคิด แง่มุมและความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ ในเล่มจะประกอบด้วยคอลัมน์ และบทความวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ในมิติต่างๆ ที่หลากหลาย ภายใต้การการันตีคุณภาพของการเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1


counter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

Thailand Human Vision : สถานการณ์การมีส่วนร่วมในการทำงานของนักวิจัยสตรี ด้านวิทยาศาสตร์
กิตติภูมิ  วิเศษศักดิ์

บทความวิจัย

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว
ยุรนันท์  ตามกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ  อาตยกุล


การศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปิยะณัฐ  ศรีวิไลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  พฤฒิพิบูลธรรม


การวิเคราะห์ผลของทุนมนุษย์ของผู้นำหน่วยงานรัฐที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุขสิริเสรีกุล

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ดร.นราเขต  ยิ้มสุข

บทความวิเคราะห์/บทความวิชาการ

การใช้นพลักษณ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สุภัค  วงศ์ดี, ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล


การปฏิรูปเชิงสถาบันขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: การกำหนดและตัดสินใจของผู้อำนวยการใหญ่ในความริเริ่มหนึ่งศตวรรษอนาคตของแรงงาน
กฤษฎา  ธีระโกศลพงศ์