วารสาร HR Intelligence
         
วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้ผู้สนใจทั้งผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและภาคส่วนต่างๆ ได้เผยแพร่ความคิด แง่มุมและความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ ในเล่มจะประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ในมิติต่างๆ ที่หลากหลาย ภายใต้การการันตีคุณภาพของการเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1


counter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

บทความวิจัย

• ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามารถในการจัดการแรงงานผู้สูงอายุ:หลักฐานเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ปรีชา คำมาดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์


• สถานการณ์ท้าทายที่กระตุ้นการสร้างความรู้ของพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่
ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล, ชยาพล สุนทรวิวัฒนา


• อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
มาลิณี ศรีไมตรี, รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์


• Need in Human Resource Development Education at the Graduate Level in Thailand
Assistant Professor Dawisa Sritanyarat (Ph.D.)

บทความวิชาการ

• การบริหารทุนมนุษย์กับทรัพยากรมนุษย์ : แนวคิดที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในองค์กรไทย
ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู, นายวิชัย เปรมมณีสกุล, นายธรา สิงห์คะสะ

• แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี: สาเหตุและแนวทางแก้ไข
รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ