วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้ผู้สนใจทั้งผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและภาคส่วนต่างๆ ได้เผยแพร่ความคิด แง่มุมและความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์


counter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Human Resource in Asia : Green School @ บาหลี อินโดนีเซีย โรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

HR Tips : HR ว่าด้วยเรื่องของ Gen Y "บทเรียนจากความหวานสู่พลังงานในอนาคต"

บทความวิจัย

ปัญหาและทางออกด้านการบริหารแรงงานของซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สัญชาติไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ


กำเนิดผู้บริหารมืออาชีพไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ


ผลประโยชน์สุทธิจากการไปทำงานที่ไต้หวันของคนงานไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ


การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจที่จะนำ อัตมโนทัศน์ และลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
ปุณณดา จงอริยตระกูล และ ดร.วนิดา พลเดช

Developing Service Excellence in Five-Star Hotels in Bangkok through HRD Needs Assessment
Dr.Watunyoo Suwannaset

บทความวิเคราะห์/บทความวิชาการ

รูปแบบแนวคิดทางทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเรียนรู้แบบนำตนเอง
จารุวรรณ เขียวน้ำชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม