วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้ผู้สนใจทั้งผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและภาคส่วนต่างๆ ได้เผยแพร่ความคิด แง่มุมและความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์


counter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

Thailand Human Vision : กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รศ.ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์

Human Resource in Asia : ถอดประสบการณ์ HR ในยุคอาเซียนนิยม
นางสาวยุรนันท์  ตามกาล

HR Tips : การบริหารทรัพยากรมนุษย์หลังเกษียณ
ผศ.ดร.เมธาวุฒิ  พีรพรวิทูร

บทความวิจัย

มุมมอง แนวปฏิบัติ และข้อเสนอต่อการบริหารคนเก่งในภาครัฐของไทย
อาจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว


มุมมองใหม่ต่อการหมุนเวียนงาน
กรกมล กิจคงชีพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล


ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารคนเก่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันติชัย อินทรอ่อน, ดร.อัศวิทย์ อิทธิภูริพัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์


อิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
 

อิทธิพลของการสนับสนุนงานจากครอบครัวต่อการตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ผ่านงานที่ขัดแย้งกับครอบครัวและความเหนื่อยหน่ายในงาน
ธัญทิพย์ กองม่วง และ อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม