วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)


counter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

HR Tips : สร้างความสุข ส่งเสริมความผูกพันให้บุคลากร

บทความวิจัย

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานต่างเจนเนอเรชั่นในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อาจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข, อุไรวรรณ  รุ่งไหรัญ


ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ : บทบาทในการสร้างเสริมการเรียนรู้องค์การภาครัฐ
พงศ์ศิริ  สุขประวิทย์, อาจารย์ ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล


สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 : ปรับการเรียน เปลี่ยนสมรรถนะ
ฉัตรชัย  หวังมีจงมี, รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์


บทความวิเคราะห์/บทความวิชาการ

การจัดการทุนมนุษย์ยุคสื่อสังคมออนไลน์
ยศธร ทวีพล, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล, รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี,
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ


การประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย
ดร.วิทยา ปิ่นทอง, จีรเดช ภานุรัตนะ

การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อนำประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตย

ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล