วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้ผู้สนใจทั้งผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักบริหารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและภาคส่วนต่างๆ ได้เผยแพร่ความคิด แง่มุมและความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์


counter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

Thailand Human Vision : HR หลัง 2016
รศ.ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์

HR Tips : HR กับการเป็น Credible Activist
อาจารย์ ดร.สุนิสา  ช่อแก้ว

บทความวิจัย

ความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ


ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิภาพกับความผูกพันของพนักงานระดับหัวหน้างานรุ่นเจเนอเรชั่นวายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณา  ภวกานันท์  และ ยุรนันท์  ตามกาล


ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ องค์การแห่งการเรียนรู้ และความยึดมั่นผูกพันในงาน
สิริลักษณ์ ชมสำเนียง และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล


การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามแนวคิด Two – Generation  Approach  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับประชาชนในชนบท
สุรภา  เกตุมาลา  อาจารย์ ดร.สุมลนิตย์  เกิดหนุนวงศ์ 
และ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  สุขสถิตย์