วารสาร HRi เป็นวารสารที่เน้นการทำความเข้าใจคนในประเทศที่มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ศาสนา และคนที่มีความต่างรุ่น และทำความเข้าใจคนในประเทศอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่เผยแพร่ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เพื่อเสริมทักษะวิธีคิดแบบมีดีไซน์ซึ่งได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการในองค์กร


counter
counter 

Thailand Human Vision : Managing HR in CLMV: Trends,
Challenges and Lessons Learned
อุไรวรรณ  รุ่งไหรัญ  และคริษฐา  อ่อนแก้ว

Human Resource in Asia : แนวการจ้างงานในการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ทายาท  ศรีปลั่ง

HR Tips : การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในยุคปัจจุบัน
ธรรมนูญ  มิตรเทวิน  และอัมรินทร์  พาราพิบูลย์

บทความวิจัย

ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจของนักศึกษาปีสุดท้ายใน 7 สาขาวิชาชีพของประเทศไทยไปทำงานประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุขสิริเสรีกุล

การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบความนับถือตนเองของนักศึกษาชายรักชาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิชญา ณัฏฐากรกุล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม

การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา เจตคติต่อระบบ HACCP และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในระบบ HACCP ของพนักงานโรงงานไก่แปรรูป
อทิตยา แสงเมือง  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสา สำรอง 

บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

แนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นำจาก 2 ช่วงเวลา
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  พิชญ์ภูรี จันทรกมล  วราพร ชูภักดี  และจิตรลดา ลียากาศ

การจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ

ความสุขเชิงจิตวิทยาในผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ อัจฉรา สุขารมณ์