วารสาร HR Intelligence
วารสาร HR intelligence ฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566) ภายในเล่มประกอบไปด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยที่น่าสนใจและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ รวมทั้งสิ้น 4 บทความ โดยบทความชิ้นแรกให้ข้อเสนอแนะต่อค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทย ผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นมาตรฐานการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นหลักประกันให้แรงงานมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยตั้งอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน บทความถัดมาเป็นบทความวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากองค์กร เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจประสบการณ์การถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าcounter
counter 

วารสาร HR intelligence ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
(มกราคมคม – มิถุนายน 66)

บทความวิจัย

• วิถีชีวิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลังการถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด - 19
วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล

• ทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร และความพึงพอใจในอาชีพที่ส่งผลต่อความผาสุกของพนักงานสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
ณรินณ์ทิพ วงษ์ลุนบุตรดา

บทความวิชาการ

• การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์

• ค่าจ้างเพื่อดำรงชีวิตในมุมมองทางประวัติศาสตร์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ : ข้อแนะนำเกี่ยวกับการประมาณค่าจ้างเพื่อดำรงชีวิตของประเทศไทย
ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์