วารสาร HRintelligence ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2549
  ผลงานวิจัย

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกรทำงานของแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และผู้ค้าขายตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร
Study on the Development of Quality of Working Life of Informal Labour: Case Studies of Motorcycle Drivers and Temporary Market Vendors

วิจิตร ระวิวงศ์, สมบุญ ยมนา, สมศักดิ์ นัคลาจารย์, กัลยา ไทยวงษ์, นัทธมน แก้วไทย

ลักษณะของพนักงานที่เอื้อต่อการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
Employee characteristics towards the development of attributes for Learning Organization in Thai automobile industry

ยุรพร ศุทธรัตน์, ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วิธีคิดของผู้สูงอายุและภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ : ศึกษากรณีศูนย์บริการผู้สูงอายุบ้านปิยะมาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อนใจ รัตตากร

ปัจจัยด้านนักเรียน ด้านครอบครัว และด้านโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Effect of student factors, family factors, and school factors on the students’ academic achievement at Islamic Private schools in the three southern border provinces of Thailand

เกษตรชัย และหีม

สมรรถนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา
Job Competenc y of Basic Educational Institution Board: Case Study in Songkhla Educational Service Area

พีรศักดิ์ รัตนะ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน กรณีศึกษา: โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Research on Work Collaboration Development: A Case Study of Yaowalux Witthaya Hang Dong School in Chiang Mai Province

สมพงษ์ ฝูงคน
Sompong Foongko

  บทความ

วัฒนธรรมข้ามชาติ: อุตสาหกรรมวัฒนธรรม การครอบงำ และความเสื่อม
กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์

ผลงานจากการพัฒนาประเทศแนวใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สันติชัย อินทรอ่อน