วารสาร HRintelligence ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
  คอลัมน์

Thailand Human Vision :การพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยในบริบทประชาคมอาเซียน : ข้อพิจารณาสำหรับการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและ แรงงาน
อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

Human Resource in Asia :ทำไมต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

HR Tips :การกำหนดอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ทายาท ศรีปลั่ง

  บทความวิจัย

บทบาทของเจ้าหน้าที่สินเชื่อกับการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รติมา อัจฉริยวุธ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

การวิจัยเกณฑ์พื้นฐาน (Base Rate) ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบการของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์ และอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

ภาวะผู้นำทางวิชาการยุคใหม่ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, อาจารย์ปรางทิพย์ เสยกระโทก และ พันเอกหญิง ดร.นพมาศสิริ วงศ์บา

รูปแบบคุณลักษณะตามสาขาเน้นและผลกระทบจากการเลือกสาขาของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556
ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภ.ด.

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์
องค์ บรรจุน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเกาหลีใต้
ดร.จำเนียร จวงตระกูล