วารสาร HRintelligence ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567

 

  บทความวิจัย

• ระบบการอภิบาลของการบริหารแรงงานในประเทศไทย : ข้อพิจารณาเศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการและรูปแบบของการจ้างงานที่ไม่มีมาตรฐาน
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

• การประเมินความต้องการผู้มีส่วนได้เสียต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้โมเดลการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน: กรณีศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
วนิพพล มหาอาชา, ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์,
สุภาภรณ์ สงค์ประชา, ธเนศ เกษศิลป์,
คนางค์ คันธมธุรพจน์, ภาณุการณ์ สนใจ

• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโควิด-19: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการบริการ
ขนิษฐา ทองเชื้อ, สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์, จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์

• ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังในประเทศไทย
จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว, ศุทธิดา ชวนวัน, นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

• บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : รูปธรรมของการจัดการความยากจนในสังคมเสรีนิยมใหม่
ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ