วารสาร HRintelligence ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
  คอลัมน์

Human Resource in Asia : Green School @ บาหลี อินโดนีเซีย โรงเรียนต้นแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

HR Tips : HR ว่าด้วยเรื่องของ Gen Y "บทเรียนจากความหวานสู่พลังงานในอนาคต"

 

  บทความวิจัย

ปัญหาและทางออกด้านการบริหารแรงงานของซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สัญชาติไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

กำเนิดผู้บริหารมืออาชีพไทย : อดีตปัจจุบัน และอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ

ผลประโยชน์สุทธิจากการไปทำงานที่ไต้หวันของคนงานไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจที่จะนำ อัตมโนทัศน์ และลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
ปุณณดา จงอริยตระกูล และ ดร.วนิดา พลเดช

Developing Service Excellence in Five-Star Hotels in Bangkok through HRD Needs Assessment
Dr.Watunyoo Suwannaset

 

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

รูปแบบแนวคิดทางทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของการเรียนรู้แบบนำตนเอง
จารุวรรณ เขียวน้ำชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม