วารสาร HRintelligence ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวามคม 2560
  คอลัมน์

HR Tips : สร้างความสุข ส่งเสริมความผูกพันให้บุคลากร 

 

  บทความวิจัย

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานต่างเจนเนอเรชั่นในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อาจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข, อุไรวรรณ  รุ่งไหรัญ

ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ : บทบาทในการสร้างเสริมการเรียนรู้องค์การภาครัฐ
พงศ์ศิริ  สุขประวิทย์, อาจารย์ ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล

สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 : ปรับการเรียน เปลี่ยนสมรรถนะ
ฉัตรชัย  หวังมีจงมี, รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์   

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

การจัดการทุนมนุษย์ยุคสื่อสังคมออนไลน์
ยศธร ทวีพล, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล, รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี,
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

การประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย
ดร.วิทยา ปิ่นทอง, จีรเดช ภานุรัตนะ

การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อนำประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตย
ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล