วารสาร HRintelligence ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : Managing HR in CLMV: Trends, Challenges and
 Lessons Learned

 
อุไรวรรณ  รุ่งไหรัญ  และคริษฐา  อ่อนแก้ว

Human Resource in Asia : แนวการจ้างงานในการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ทายาท  ศรีปลั่ง

HR Tips : การพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในยุคปัจจุบัน
ธรรมนูญ  มิตรเทวิน  และอัมรินทร์  พาราพิบูลย์

  บทความวิจัย

ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจของนักศึกษาปีสุดท้ายใน 7 สาขาวิชาชีพของประเทศไทยไปทำงานประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุขสิริเสรีกุล

การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบความนับถือตนเองของนักศึกษาชายรักชาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิชญา ณัฏฐากรกุล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท อิศรปรีดา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  กลิ่นหอม

การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานเชิงจิตวิทยา เจตคติต่อระบบ HACCP และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในระบบ HACCP ของพนักงานโรงงานไก่แปรรูป
อทิตยา แสงเมือง  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสา สำรอง 

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

แนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นำจาก 2 ช่วงเวลา
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  พิชญ์ภูรี จันทรกมล  วราพร ชูภักดี  และจิตรลดา ลียากาศ

การจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์  แสดงหาญ

ความสุขเชิงจิตวิทยาในผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ อัจฉรา สุขารมณ์