วารสาร HRintelligence ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
  คอลัมน์

Thailand Human Vision : สถานการณ์การมีส่วนร่วมในการทำงานของนักวิจัยสตรี ด้านวิทยาศาสตร์
กิตติภูมิ  วิเศษศักดิ์

 

  บทความวิจัย

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว
ยุรนันท์  ตามกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ  อาตยกุล

การศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปิยะณัฐ  ศรีวิไลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  พฤฒิพิบูลธรรม

การวิเคราะห์ผลของทุนมนุษย์ของผู้นำหน่วยงานรัฐที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สุขสิริเสรีกุล

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
ดร.นราเขต  ยิ้มสุข

  บทความวิเคราะห์ / บทความวิชาการ

การใช้นพลักษณ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สุภัค  วงศ์ดี, ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล

การปฏิรูปเชิงสถาบันขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: การกำหนดและตัดสินใจของผู้อำนวยการใหญ่ในความริเริ่มหนึ่งศตวรรษอนาคตของแรงงาน
กฤษฎา  ธีระโกศลพงศ์